Μετάφραση της "επαρκή μοντέλο" να αγγλική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Αγγλικά

μοντέλο - μετάφραση : μοντέλο - μετάφραση : μοντέλο - μετάφραση : επαρκή μοντέλο - μετάφραση : μοντέλο - μετάφραση :
λέξεις-κλειδιά : Sufficient Adequate Ample Insufficient Cover Model Modeling Same

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Μοντέλο
Model
Μοντέλο
Model
Μοντέλο
Model?
Μοντέλο
Model
Είναι επαρκή
Is it enough?
Είμαι μοντέλο, ένα ανερχόμενο μοντέλο από τη Λαχώρη.
I am a fashion model, an up and coming model from Lahore.
Μοντέλο πληκτρολογίου
Keyboard model
Μοντέλο ατόμου
Atom Model
Μοντέλο εκτυπωτή
Printer Model
Χρωματικό μοντέλο
Color Model
Μοντέλο RGB
Model
Μοντέλο εκτυπωτή
Printer model
Μοντέλο χρώματος
ColorModel
Μοντέλο εκτυπωτή
Printer Model
Μοντέλο χρώματος
Color Model
Απροσδιόριστο μοντέλο
Unspecified Model
Διασυνδεδεμένο μοντέλο
Interfaced model
Ενοποιημένο μοντέλο
Integrated model
Μοντέλο UML
UML Model
Μοντέλο κάμερας
Camera Model
Νέο μοντέλο
Full Model
Νέο μοντέλο
New Model
Μοντέλο βάση
Base model
Ειδικό Μοντέλο.
Guest model.
Δημογραφικό μοντέλο
Heroin addicts(mostly iDUs)
Παρισινό μοντέλο.
She was a model in Paris.
Μοντέλο επίδειξης.
Demonstrator's model.
Κατασκευή Μοντέλο
If Yes , give details below.
Μαθηματικό μοντέλο
The following scheme shall be used as a basic structure for describing and conducting virtual testing
Μαθηματικό μοντέλο
This submission shall be made not later than by the next session of the subsidiary Working Party following the notification of the Administrative Committee authorisation decision according to paragraph 6 of this Schedule.
Μάρκα Μοντέλο
Make model
Μοντέλο πλοίου
Ship model
Χρειάζονται επαρκή πληροφόρηση.
They need intelligence.
Δεν είναι επαρκή
Is it too little?
επαρκή οικονομική ευρωστία,
adequate financial strength,
Το ψυχροπολεμικό μοντέλο έχει αντικατασταθεί με το μοντέλο του νικητή.
The cold war model has been replaced by the winner takes all model.
Έχουμε ένα ξεπερασμένο μοντέλο, ένα μοντέλο που πρέπει να εκσυγχρονιστεί.
We have an outdated model which needs modernising.
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο
In the intention to treat analysis, 939 events were observed in the clopidogrel group and 1,020 events with ASA (relative risk reduction (RRR) 8.7 , 95 CI
Μοιάζει με μοντέλο.
He looks like a male model.
Μοιάζει με μοντέλο.
He looks like a model.
Μοιάζει με μοντέλο.
She looks like a model.
Απροσδιόριστο παλιό μοντέλο
Unspecified Old Model
Μοντέλο σχέσεων οντότητας
Entity Relationship Model
Τρέχον χρωματικό μοντέλο
Current color model
Το μοντέλο μπαλόνι
The Balloon Model

 

Σχετικές αναζητήσεις: επαρκή αποζημίωση - επαρκή κεφάλαια - επαρκή αποθέματα - με επαρκή κεφάλαια - μοντέλο - επιχειρηματικό μοντέλο - μοντέλο δεδομένων - μοντέλο λήψης αποφάσεων - καθιστώντας το μοντέλο - σιδηροδρομική μοντέλο -