Μετάφραση της "ενδιάμεση σύστημα" στη γερμανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Γερμανός

Σύστημα - μετάφραση : σύστημα - μετάφραση : ενδιάμεση - μετάφραση : ενδιάμεση σύστημα - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Ενδιάμεση
Zwischendrehzahl
Ενδιάμεση
Zwischenprüfung
Ενδιάμεση μνήμη
Pufferung
Ενδιάμεση μνήμη
Pufferspeicher
Ενδιάμεση μνήμηStencils
PufferStencils
Ενδιάμεση μνήμη
Puffer
Ενδιάμεση τιμή
Median 19,9 12,7
Ενδιάμεση επανεξέταση
Halbzeitüberprüfung
Ενδιάμεση επανεξέταση
Artikel 15
Ενδιάμεση συμφωνία
Artikel 131
Ενδιάμεση αξιολόγηση
Zwischenbewertung
Ενδιάμεση μνήμη πλήρης
Komplette Datei
Τρέχουσα ενδιάμεση μνήμη
Aktueller Puffer
Νέα ενδιάμεση μνήμη
Neuer Puffer
Ενδιάμεση μνήμη λογισμικού
Software Puffer
Ενδιάμεση μνήμη συσκευής
Geräte Puffer
Διπλή ενδιάμεση μνήμη
Bild puffern
Ενδιάμεση μνήμη δίσκου
Festplatten Pufferspeicher
Ενδιάμεση μνήμη δίσκου
Festplatten Pufferspeicher
Ενδιάμεση μνήμη αναζήτησης
Such Zwischenspeicher
Κεντρική ενδιάμεση μνήμη
Zentralpuffer
Κεντρική ενδιάμεση μνήμη
Zentralpuffer
κεντρική ενδιάμεση μνήμη
Zentralpuffer
Ενδιάμεση εξέταση της
Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch 2001
LIFE Ενδιάμεση αναθεώρηση
LIFE Halbzeitbilanz
3.7 Ενδιάμεση έκθεση
3.7 Zwischenbericht
4.2.4 Ενδιάμεση αξιολόγηση.
4.2.4 Zwischenbegutachtung (Midterm Assessment).
Ενδιάμεση (εάν ισχύει)
Zwischendrehzahl (wenn zutreffend)
Ενδιάμεση έκθεση προόδου
Zwischenbericht über den Stand der Arbeiten
Η ενδιάμεση κατανάλωση 1A .
Die Vorleistungen 1A .
Η ενδιάμεση κατανάλωση 1Γ .
Die Vorleistungen 1C .
Εισαγωγή στην ενδιάμεση μνήμη
In Puffer einfügen
Προσάρτηση στην ενδιάμεση μνήμη
An Puffer anhängen
Ενδιάμεση επισκόπηση της ΚΓΠ
Halbzeitbewertung der GAP
Απάντηση στην ενδιάμεση εξέταση
Bemerkungen zur Halbzeitbewertung
Ενδιάμεση συμφωνία ΕΕ Μεξικού
Interimsabkommen EG Mexiko
ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης, και
einen Zwischenlagebericht sowie
ετήσια ή ενδιάμεση εξακρίβωση
jährliche oder Zwischen Überprüfung,
Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (συζήτηση)
Interimshandelsabkommen EG Turkmenistan Interimsabkommen EG Turkmenistan (Aussprache)
Πιθανότατα άδειασε η ενδιάμεση μνήμη.
Wahrscheinlich ist ein Pufferleerlauf aufgetreten.
Ενδιάμεση επισκόπηση για την απασχόληση
Halbzeitbewertung der Beschäftigungsstrategie
Ενδιάμεση επισκόπηση για την απασχόληση
Halbzeitbewertung der drei Prozesse zur Förderung der europäischen Beschäfti gungsstrategie
4.2.4 Ενδιάμεση αξιολόγηση (Midterm Assessment).
4.2.4 Zwischenbegutachtung (Midterm Assessment).
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ενδιάμεση συμφωνία,
GESTÜTZT AUF das Interimsabkommen,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨH την ενδιάμεση συμφωνία,
GESTÜTZT AUF das Interimsabkommen,

 

Σχετικές αναζητήσεις: ενδιάμεση σόλα - ενδιάμεση αποθήκευση - ενδιάμεση κατηγορία - ενδιάμεση εξέταση - ενδιάμεση φλάντζα - ενδιάμεση μνήμη - ενδιάμεση θέση - ενδιάμεση απάντηση - ενδιάμεση τιμή - σύστημα -