Μετάφραση της "περίοδο πίστωσης" στη γερμανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Γερμανός

Περίοδο - μετάφραση : περίοδο - μετάφραση : περίοδο πίστωσης - μετάφραση : περίοδο πίστωσης - μετάφραση : περίοδο πίστωσης - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Συμβάσεις πίστωσης
Wohnimmobilienkredit verträge
πίστωσης στην ΕΕ
EU Überweisungen
85 Μεταφορά πίστωσης
85 Überweisung
εκτέλεση μεταφορών πίστωσης.
Ausführung von Überweisungen.
Διαδικασία χορήγησης πίστωσης 7 .
DE Kreditvergabeverfahren 7 .
Διαδικασία χορήγησης πίστωσης 7 .
Kreditvergabeverfahren 7 .
Αξία σύμβασης αξία πίστωσης ή ορίου πίστωσης αξία του μεριδίου του εξαγωγέα στην αγορά της χώρας του ελάχιστη συμβατική αξία του ορίου πίστωσης.
Auftragswert, Wert des Kredits oder der Kreditlinie, Wert des nationalen Anteils des Exporteurs, Mindestauftragswert der Kreditlinie
4.5 Κοινωνική διαχείριση της πίστωσης
4.5 Die soziale Kreditverwaltung
περιορισμοί στη χρησιμοποίηση ορίων πίστωσης.
Beschränkung der Inanspruchnahme von Kreditlinien
Δώσε μου ένα δελτίο πίστωσης.
Geben Sie mir eine Gutschrift, Miss.
Ενίσχυση υπό μορφή πίστωσης φόρου
Beihilfe in Form von Steuergutschriften
Ανάλυση των spreads (περιθωρίων πίστωσης)
Analyse der Credit Spreads
Όμως το κονδύλιο πίστωσης είναι ανοικτό για περίοδο 18 μηνών και αυτή η προθεσμία είναι επομένως ανώτερη από την επιτρεπόμενη προθεσμία.
Die Kreditlinie wurde jedoch für den Zeitraum von 18 Monaten eingeräumt, ihre Laufzeit überschreitet somit den Genehmigungszeitraum.
Άρθρο 22 (σύμβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας)
Artikel 22 (Unbefristeter Kreditvertrag)
Η επένδυση πίστωσης, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Die Investitionskredit, Privatpersonen und Unternehmen.
Οι μεταφορές πίστωσης και τις μεταφορές.
Überweisungen und Transfers.
Υπάρχουν επίσης δυσκολίες στην εξασφάλιση πίστωσης.
Zudem gestaltet sich die Kreditaufnahme schwierig, und diese Probleme wirken sich negativ auf ihre Einkünfte aus.
α) εάν μία σύμβαση πίστωσης δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής όσον αφορά την ανάληψη πίστωσης, θεωρείται ότι πραγματοποιείται πλήρης και άμεση ανάληψη του συνολικού ποσού της πίστωσης,
a) ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag freigestellt, wann er den Kredit in Anspruch nehmen will, so wird davon ausgegangen, dass der gesamte Kredit sofort in voller Höhe in Anspruch genommen wird
Αναστολή ή διακοπή της ενδοημερήσιας πίστωσης 12 .
Vorläufiger oder endgültiger Ausschluss von Innertageskrediten 12 .
Μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ
Überweisungen und Lastschriften in Euro
Μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ
Überweisungen und Lastschriften in Euro
εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, περιλαμβανομένων των πάγιων εντολών.
Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen.
Τι είναι το Υπόλοιπο Ανταμοιβών amp Πίστωσης
Gehört die Versandkosten zum Preis?
Μήπως είναι καλύτερα ν' ανοίξω λογαριασμό πίστωσης?
Soll ich ein Kreditkonto eröffnen?
Επομένως, το κόστος της πίστωσης προσαρμόστηκε ανάλογα.
Deshalb wurden die Kreditkosten entsprechend berichtigt.
Αναστολή ή διακοπή της ενδοημερήσιας πίστωσης M3 12 .
M3 12 . a ) Die teilnehmenden Zentralbanken schließen eine Stelle vorläufig oder endgültig von Innertageskrediten aus , wenn eines der folgenden Ausfall ereignisse eintritt i ) Das Konto der Stelle bei der teilnehmenden NZB wird suspendiert oder geschlossen
καταθέσεις όψεως , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ή Τράπεζα της πίστωσης .
'Sichteinlagen ', 'Giroguthaben' oder 'Bankkredit'.
Beginnin Θα είναι να κάνουμε Misselthwaite πίστωσης , είπε.
Tha ist beginnin 'to Misselthwaite tun
Παροχή συμβουλών και διαμεσολάβηση για τη χορήγηση πίστωσης
Beratung und Kreditvermittlung
δ) συμβάσεις πίστωσης που πληρούν τους ακόλουθους όρους
d) Kredite, bei denen folgende Bedingungen erfüllt sind
Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές (συζήτηση)
Verbraucherkredite (Aussprache)
Αυτά τα αιτήματα στηρίχτηκαν στην πραγματική περίοδο πίστωσης των πελατών στο πλαίσιο του συστήματος πληρωμής ανοιχτού λογαριασμού το οποίο χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά της Κορέας.
Diese Anträge stützten sich auf den tatsächlichen Kreditzeitraum, den die Abnehmer im Rahmen des auf dem koreanischen Inlandsmarkt angewandten Kontokorrent Revolving Systems in Anspruch nahmen.
Εναρκτήρια ημερομηνία είναι η ημερομηνία της πρώτης ανάληψης πίστωσης.
Anfangszeitpunkt ist der Tag der Auszahlung des ersten Kreditbetrags.
τους όρους και τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης.
Bedingungen und Verfahren zur Beendigung des Kreditvertrags.
Το καθεστώς αυτό καλύπτει ειδικές συμβάσεις πίστωσης που αφορούν
Betroffen sind speziell Kreditverträge über
Ο ορισμός της ανάληψης πίστωσης (άρθρο 2, εδάφιο (λ))
Definition des in Anspruch genommenen Kreditbetrags (Artikel 2 Buchstabe m))
Ο ορισμός της ανάληψης πίστωσης (άρθρο 2, εδάφιο λ))
Definition des in Anspruch genommenen Kreditbetrags (Artikel 2 Buchstabe m))
Στη συνέχεια, το ποσό της πίστωσης είναι διαθέσιμα Εμφανίσεις.
Dann wird der Betrag von verfügbaren Krediten gezeigt.
Πρόκειται για ένα αίτημα χορήγησης πίστωσης ύψους 20 εκατ.
C2 42 86) betreffend eine Verordnung über eine gemeinsame Maßnahme zur Verbesserung der Weinbaustrukturen in Portugal.
για τις συμβάσεις πίστωσης που προβλέπουν πληρωμές εξόδων και τόκων χωρίς απόσβεση του κεφαλαίου, με εξαίρεση των συμβάσεων πίστωσης που προβλέπονται στο άρθρο 20.
bei Kreditverträgen, welche die Zahlung von Kosten und Zinsen ohne Kapitaltilgung vorsehen, mit Ausnahme der in Artikel 20 genannten Kreditverträge.
Η άδεια DEPB η οποία υπόκειται σε τέλος, για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ύψους 0,5 της ληφθείσας πίστωσης, ισχύει για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
Die DEPB Lizenzen, für die ein Unternehmen eine Gebühr in Höhe von 0,5 der DEPB Gutschrift zahlen muss, ist ab dem Ausstellungsdatum zwölf Monate lang gültig.
2.3 Η κοινωνική διάσταση της πίστωσης και η χρηματοοικονομική τεχνική
2.3 Soziale Dimension des Kredits und Finanzengineering
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν ένα αντίτυπο της σύμβασης πίστωσης.
Alle Vertragsparteien erhalten eine Ausfertigung des Kreditvertrags.
Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν εγγυήσεις δανείων (πίστωσης) και αξία δανεισμού.
Anzahl der Unternehmen, die Anleihe bzw. Kreditbürgschaften erhalten und Höhe der Kreditvergabe
Άρθρο 20 (σύμβαση πίστωσης που προβλέπει την ανασύσταση του κεφαλαίου)
Artikel 20 (Kreditvertrag mit Kapitalbildung)

 

Σχετικές αναζητήσεις: μεταφορά πίστωσης - αίτησης για χορήγηση πίστωσης - γραμμή πίστωσης - επιστολή της πίστωσης - τμήμα πίστωσης - όρους πίστωσης - περίοδος πίστωσης - πλευρά πίστωσης - χορήγηση της πίστωσης - χειμερινή περίοδο -