Μετάφραση της "την επέκταση των υποδομών" με τη γλώσσα Εσθονίας:


  Λεξικό Ελληνικά-Εσθονίας

Επέκταση - μετάφραση : επέκταση - μετάφραση : Επέκταση - μετάφραση : επέκταση - μετάφραση : την επέκταση των υποδομών - μετάφραση : την επέκταση των υποδομών - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
Transpordi infrastruktuuri laiendamine ja parendamine
Αναλάβαμε δέσμευση για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με την παροχή υποδομών και την επέκταση της τεχνολογίας των επικοινωνιών.
Oleme pühendunud rangelt inimressursi koolitamisele, luues infrastruktuurid ja arendades kommunikatsioonitehnoloogiat.
Πρέπει να επιστήσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την επέκταση των υποδομών, ζητήματα εκπαίδευσης και τη δημογραφική κατάσταση.
Me peame pöörama rohkem tähelepanu maapiirkondade arengule, infrastruktuuri laiendamisele, haridusküsimustele ja demograafilisele olukorrale.
ΑΥΣΤΡΙΑΑποκατάσταση των υποδομών
MALTAToetus Maltale ja Gozole
Φορολόγηση των υποδομών τηλεπικοινωνιών
Telekommunikatsiooni infrastruktuuri maksustamine
Επιπλέον, πρέπει να καταβάλουμε σοβαρές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας, αλλά και για τη σύνδεση των αγορών μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας.
Lisaks peame tegema tõsiseid jõupingutusi Euroopa energiainfrastruktuuri nüüdisajastamiseks ja laiendamiseks, samuti turgude ühendamiseks piiriülese koostöö kaudu.
Είναι οπωσδήποτε η περίπτωση όπου το να οδηγούμε τους πόρους απλώς στην επέκταση των υπαρχόντων υποδομών, δεν θα μας βοηθήσει στο να ξεπεράσουμε την αυξανόμενη κρίση.
Kindlasti on olukord selline, et ressursside suunamine olemasoleva infrastruktuuri kasvatamiseks ei aita meil kasvavast kriisist üle saada.
Μεταφορών και των υποδομών μεταφορών
Transport ja transpordi infrastruktuuri
Υποστήριξη των υφιστάμενων υποδομών έρευνας
Toetus olemasolevatele teadustöö infrastruktuuridele
Το Ταμείο Συνοχής πρέπει να αξιοποιηθεί με σύνεση προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη των υποδομών, συγκεκριμένα των υποδομών για τις μεταφορές.
Ühtekuuluvusfondi tuleks kasutada mõistlikult, et toetada infrastruktuuri, eriti transpordi infrastruktuuri arengut.
Διαθέσιμη για την επέκταση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (DEM)
Saadaval äritegevuse laiendamise eesmärgil (DEM)
Επέκταση όλων των ομάδων
Ava kõik rühmad
2 δημιουργία συστημάτων χρέωσης των υποδομών.
analüüsides liikluse osakaalu Euroopa suurlinnade õhukvaliteedis ja müras
Έγινε αναφορά στη χρηματοδότηση των υποδομών.
Siin viidati infrastruktuuride rahastamisele.
Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (
Maanteede infrastruktuuri ohutus (
Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Tunnelid
Ο Λίβανος και η ΕΕ θα εξετάσουν την πιθανότητα αξιοποίησης της χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για την επέκταση των υποδομών κρίσιμης σημασίας με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας τομέων υψηλής προτεραιότητας.
Erainvesteeringud
Μητρώο υποδομών και τροχαίου υλικού Μητρώο υποδομών
Infrastruktuuri ja raudteeveeremi register infrastruktuuriregister
Decorah Συμβούλιο ψηφίζει για την επέκταση χρήσης των πεζοδρομίων
Decorah nõukogu hääletab laiendada kasutamine kõnniteel
Διαθέσιμη για την επέκταση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (από μέχρι)
Saadaval äritegevuse laiendamise eesmärgil (kuupäevast kuupäevani)
Η στρατηγική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των εικονικών υποδομών θεωρείται επίσης κινητήριος μοχλός για την αλλαγή του τρόπου άσκησης της επιστήμης.
Info ja sidepõhiste elektrooniliste infrastruktuuride ja virtuaalsete infrastruktuuride strateegilist ajakohastamist käsitletakse edasiviiva jõuna ka teadustöö juhtimise meetodite muutmisel.
την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών
üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine transpordi infrastruktuuri valdkonnas,
Η επέκταση των φυσικών κρασιών
Laiendada looduslike veinid
Εμφάνιση όλων των υποδομών (και άλλων πόλεων)
Näita kõik hooned (ka teised linnad)
Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)
Maanteede infrastruktuuri ohutus (arutelu)
Στερείται των βασικών υποδομών μιας ελεύθερης κοινωνίας.
Riigis puudub vaba ühiskonna jaoks vajalik põhiline infrastruktuur.
Δεν ισχύουν όροι χρηματοδότησης των βοηθητικών υποδομών.
Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused ei ole kohaldatavad.
Υπουργός Υδάτινων Πόρων και Ανάπτυξης των Υποδομών
Veevarude ja infrastruktuuri arendamise minister
Ανάπτυξη υποδομών
Suutlikkuse suurendamine
EUR για την αποκατάσταση των συστημάτων ύδρευσης και των υποδομών μεταφορών και 6,3 εκατ.
Gardis kulus vee ja transpordisüsteemide töökorda seadmiseks 4,5 miljonit eurot, tervishoiu ja haridusteenustele aga 6,3 miljonit eurot.
Η ανάπτυξη των υποδομών αναμένεται ότι θα ωθήσει την οικονομία του χωριού.
Infrastruktuuri arendamine on oodata majanduse edasiviiv jõud külas.
Ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των υποδομών και την καινοτομία.
Rakendada Euroopa väikeettevõtlusalgatuse Small Business Act hindamise raames esitatud riigipõhist tegevuskava ja soovitusi.
ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με την ανάπτυξη της γεωργίας
Põllumajandusega seotud infrastruktuuride arendamine ning parandamine
ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών που συνδέονται με την ανάπτυξη της γεωργίας
Põllumajanduse arenguga seotud infrastruktuuri arendamine ja parandamine
Δυστυχώς βλέπουμε τα κράτη μέλη να αφιερώνουν ένα ολοένα και μικρότερο ποσό χρηματοδότησης στη συντήρηση και επέκταση των εθνικών υποδομών, είτε είναι σιδηροδρομικά δίκτυα είτε οδικά δίκτυα.
Kahjuks näeme, kuidas liikmesriigid pühendavad aina kahanevaid rahalisi vahendeid riikliku infrastruktuuri, kas raudteede või maanteede hooldamisele ja laiendamisele.
Υποάλμπουμ με βάση την επέκταση
Alamalbumid laiendi järgi
Σχόλια κατά την πρώτη επέκταση
Märkused esimese laiendamise kohta
Σχόλια μετά την τρίτη επέκταση
Märkused pärast esimest laiendamist
Κοινοτικό νομικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ΕΕΥ) (
Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri (ERI) käsitlev ühenduse õiguslik raamistik (
Mutezo, Munacho Υπουργός Υδάτων και Ανάπτυξης των Υποδομών
Mutezo, Munacho Veevarude ja infrastruktuuri arendamise minister
Ο διαχωρισμός των υποδομών από την προσφορά υπηρεσιών και την εμπορία διατηρεί την χρηματοδότηση των υποδομών από το δημόσιο, ως μη επικερδείς για το κεφάλαιο δραστηριότητες, και ξεπουλά τις υπηρεσίες στους ιδιώτες.
On kaks eraldi infrastruktuuri ühelt poolt rahastatakse avalikku teenindamist valitsuse poolt, teisalt aga on meil vaba turumajandus.
Βελτίωση των υποδομών ή των υπηρεσιών στέγασης (να προσδιοριστεί ποσοτικά)
Majutuse infrastruktuuri või teenuste täiustamine (esitage arvandmed)
Συγχρόνως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος και των δημοσίων και κοινωνικών υποδομών, καθώς και των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, είναι απολύτως αναγκαίος για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων και κοινοτήτων.
Samas on haridussüsteemi ning avalike teenuste, sotsiaalteenuste ja transpordi infrastruktuuride roll haavatavate rühmade ja kogukondade kaasamiseks möödapääsmatu.
Όποια κατεύθυνση και αν ακολουθήσει η ενεργειακή πολιτική, η επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και αποθήκευσης πρέπει να επιταχυνθεί τόσο σε όρους ποιότητας όσο και χωρητικότητας.
Ükskõik mis suunas energiapoliitika liigub, tuleb kiirendada nii kvaliteedi kui ka võimsuse seisukohalt elektri , gaasi ja ladustamistaristu laiendamist.
Κυρία Πρόεδρε, η ανάπτυξη των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη.
Proua juhataja, infrastruktuuri arendamine on meie majanduse elavdamiseks hädavajalik.

 

Σχετικές αναζητήσεις: υποδομών - επέκταση των φυτών - επέκταση των επιχειρήσεων - επέκταση - επέκταση αρχείου - επέκταση μνήμης - επέκταση βαλβίδας - επέκταση τηλεφώνου - να αναλάβει την ευθύνη για την - με την καρδιά και την ψυχή -