Μετάφραση της "λανθασμένη επιλογή" στην ισπανική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Ισπανικά

επιλογή - μετάφραση : επιλογή - μετάφραση : επιλογή - μετάφραση : επιλογή - μετάφραση : λανθασμένη επιλογή - μετάφραση : επιλογή - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Η Επιλογή 1 (ηλεκτρόνιο) είναι λανθασμένη διότι το σωματίδιο που κινείται προς τα κάτω είναι ποζιτρόνιο.
La alternativa 1 (Electrón) es falsa porque la partícula que viaja abajo es un positrón.
Λανθασμένη απάντησηName
Respuesta incorrectaName
Λανθασμένη URL.
URL no válido.
Λανθασμένη υπογραφή.
Firma incorrecta.
Αυτή η επιλογή προτεραιοτήτων είναι πολύ σημαντική, γιατί μια λανθασμένη επιλογή προτεραιοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενέργειες που ίσως να μην είναι ευνοϊκές.
Esta selección de prioridades es muy importante, ya que una selección equivocada podría traducirse en acciones que resultaran desfavorables.
Λανθασμένη τιμή υψομέτρου!
El valor de la altitud no es correcto.
Επιλέχθηκε λανθασμένη δόση.
484 Ha seleccionado la dosis equivocada
Επιλέχθηκε λανθασμένη δόση.
Ha seleccionado la dosis equivocada
Επιλέχθηκε λανθασμένη δόση.
781 Ha seleccionado la dosis equivocada
Είχαμε λανθασμένη αναφορά.
Esto fue un reporte falso.
Απλώς είναι λανθασμένη.
Dado nuestro nivel de consumo, en la Comunidad Europea esa cantidad es probablemente el doble.
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν η προηγούμενη κάρτα θα πρέπει να λαμβάνεται ως λανθασμένη όταν μετακινήστε στην επόμενη κάρτα
Selecciona si la carta anterior debe ser contada como incorrecta cuando se mueve a la siguiente carta
Η επιλογή 5 (φωτόνιο) είναι λανθασμένη διότι δεν υπάρχει εναπόθεση ενέργειας στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο που να μην αντιστοιχεί σε τροχιά.
La alternativa 5 (fotón) no es correcta ya que no hay depósito de energía en el calorímetro electromagnético que no se corresponda con una traza.
Πρόκειται για λανθασμένη οικονο μική επιλογή, με αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον μας και την ποιότητα της ζωής μας στο μέλλον.
La protección del medio ambiente anda en Europa con muletas, no tiene hasta hoy ninguna base jurídica razonable artículo 100, que refiere al mercado común, o el artículo 235, que quiere introducir nuevas políticas no son sino construcciones auxiliares.
Λανθασμένη ή ανύπαρκτη εγγραφή
Falta una posición o es errónea
Λανθασμένη τιμή γεωγραφικού πλάτους!
El valor de la latitud no es correcto.
Λανθασμένη τιμή γεωγραφικού μήκους!
El valor de la longitud no es correcto.
Στρέφετε σε λανθασμένη κατεύθυνση.
Usted está girando en la dirección errónea.
Μπορεί να είναι λανθασμένη.
Puedo estar equivocado.
σωστή λανθασμένη γραμμή εγκοπών.
línea incorrecta correcta de la muesca.
Διαδικασία εξ' ολοκλήρου λανθασμένη.
En realidad, ha sido un desastre terrible y lo sabemos.
Είναι μια λανθασμένη απόφαση.
Es una decisión equivocada.
Σας έδωσε λανθασμένη εντύπωση.
Él les ha dado una falsa impresión.
Η απάντησή σας ήταν λανθασμένη.
Su respuesta es incorrecta.
Η απάντησή σας ήταν λανθασμένη.
La respuesta no fue correcta.
Όλοι έχουν μια λανθασμένη ιδέα.
Todo mundo tiene la idea equivocada.
Δεν θέλεις μια λανθασμένη μετάφραση.
Y nadie quiere traducir mal.
Λανθασμένη χρήση Χρησιμοποιώ το λογισμικό .
Uso incorrecto Uso el software de .
Είναι εγγενώς και θεμελιωδώς λανθασμένη.
Nos enfrenta mos a una fuerte limitación de precios y a una fuerte limitación de la producción.
Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη.
Desde que el mundo existe, los seres humanos siempre han tratado de ayudarse en los momentos difíciles, de intentar soportar situaciones penosas.
Αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη.
Mis compañeros de Grupo se encargarán de analizar los sectores específicos.
Έδη η προϋπό θεση είναι λανθασμένη.
Esto ha sido ya afirmado y reafirmado en diversas ocasiones, de las cuales una de las más importantes es con toda seguridad el reciente Consejo Europeo de Copenhague.
Η εξέλιξη αυτή είναι λανθασμένη.
Éste es un proceso equivocado.
Αυτή η απόφαση είναι λανθασμένη.
Ha sido una decisión errónea.
Αυτή η στρατηγική είναι λανθασμένη.
Es la estrategia equivocada.
Πραγματικά εστιάζουν σε λανθασμένη κατεύθυνση.
La verdad es que apuntan en la dirección errónea.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη λανθασμένη αυτή επιλογή και απαιτούμε, από κοινού με το κοινωνικό κίνημα, έναν άλλο χάρτη για μία άλλη Ευρώπη.
Nosotros rechazamos esta falsa elección y reclamamos, con el movimiento social, otra Carta para otra Europa.
Και η εκτίμηση επίσης ήταν λανθασμένη.
Si recuerdo correctamente, en la Comisión de Control Presupuestario el Sr. Bardong votó a favor de todos los elementos de la resolución, incluido el relativo al azúcar.
Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε λανθασμένη προ σέγγιση.
El material de vídeo está sólo en inglés y no es apropiado para escolares.
Αυτή είναι μία προσέγγιση τελείως λανθασμένη.
En particular me gustaría rendir homenaje a la manera como el Parlamento se ha enfrentado con las nuevas responsabilidades que se le confieren en virtud del Acta Única Europea.
Ζούμε μια ομοσπονδία με λανθασμένη βάση.
Qué han representado estos cambios para la imagen de Europa?
Η άποψη αυτή αποδείχθηκε τώρα λανθασμένη.
Ahora se ha demostrado que eso es erróneo.
Επομένως, ξεκινούμε από εντελώς λανθασμένη βάση.
Estamos, por tanto, haciendo algo completamente equivocado.
Θεωρώ τη σημερινή κατάσταση εντελώς λανθασμένη.
Considero que la situación actual está completamente equivocada.
Αυτό μας σπρώχνει σε λανθασμένη κατεύθυνση.
Esto nos está llevando en la dirección equivocada.

 

Σχετικές αναζητήσεις: λανθασμένη απόφαση - επιλογή - έχουν την επιλογή - επιλογή του υλικού - ελεύθερη επιλογή - η επιλογή προμηθευτή - επιλογή σταδιοδρομίας - εναλλακτική επιλογή - η επιλογή του προσωπικού - φυσική επιλογή -