Μετάφραση της "instrumental προϊόντα" στην ολλανδική γλώσσα:


Εννοείς : Α προϊόντα ;

  Λεξικό Ελληνικά-Ολλανδός

προϊόντα - μετάφραση : Προϊόντα - μετάφραση : προϊόντα - μετάφραση : Instrumental προϊόντα - μετάφραση : προϊόντα - μετάφραση :
λέξεις-κλειδιά : Producten Goederen Product Spullen Verkopen

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Instrumental
Instrumenteel
Instrumental Pop
Instrumentele pop
Instrumental Rock
Instrumentele Rock
Έχει διαιρεθεί τις δραστηριότητες σε δύο ομάδες instrumental και εκφραστική.
Het heeft de activiteiten verdeeld in twee groepen instrumentaal en expressief.
Για να παίξετε το όργανο στο σχολείο μουσικής, βόλτα, να συμμετέχουν σε κλαμπ ή παίζοντας τένις είναι μερικά παραδείγματα των instrumental δραστηριότητες.
Om het instrument te bespelen op de muziekschool, rijden, deelnemen aan clubs of tennissen zijn enkele voorbeelden van instrumentele activiteiten.
Γεωργικά προϊόντα, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας
Tabel 2, die is gehecht aan protocol 1 bij de overeenkomst, wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij dit protocol.
2 προϊόντα βλέπε προϊόντα
2 producten bekijk producten
2 προϊόντα βλέπε προϊόντα
2 producten producten bekijken
3 προϊόντα βλέπε προϊόντα
3 producten bekijk producten
24 προϊόντα βλέπε προϊόντα
24 producten bekijk producten
Γεωργικά προϊόντα, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και ψάρια και αλιευτικά προϊόντα
De tabel die is gehecht aan Protocol 1 bij de overeenkomst wordt vervangen door de tabel in de bijlage bij dit protocol.
Προϊόντα που λαμβάνονται από προϊόντα θερμής έλασης (εξαιρούνται τα επενδεδυμένα προϊόντα).
Producten verkregen uit warmgewalste producten (behalve beklede producten).
Προϊόντα που λαμβάνονται από προϊόντα θερμής έλασης (εξαιρούνται τα επενδεδυμένα προϊόντα)
Producten verkregen uit warmgewalste producten (behalve beklede producten)
ενδιάμεσα προϊόντα και χύδην φαρμακευτικά προϊόντα,
met betrekking tot een richtlijn van de Europese Unie, alle wet en regelgeving of andere maatregelen voor de implementatie van die richtlijn door de lidstaten en
Αγροτικά προϊόντα, προϊόντα δασοκομίας και αλιείας
Lands Act,R.S.Y.
Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος 7
Producten op basis van melk en vleesproducten 7
προϊόντα παραγόμενα από ισομερισμένα προϊόντα λυκίσκου.
producten die zijn vervaardigd uit geïsomeriseerde hopproducten.
προϊόντα
bloedproduct
προϊόντα
Inspecties
προϊόντα
Vraag 4 Is het diergeneesmiddel bedoeld voor toepassing bij een kleine diersoort die op dezelfde wijze wordt gefokt en behandeld als een grotere diersoort waarvoor al een EIA (Environmental Impact Assessment, milieueffectbeoordeling) bestaat?
Προϊόντα
Producten
Χρήση οικιακά προϊόντα, ηλεκτρονικά προϊόντα, μέρη αυτοκινήτου
Gebruik huishoudenproducten, elektronische producten, autodelen
Κέρατα, προϊόντα κεράτων, οπλές και προϊόντα οπλών
resultaten van verificaties en invoercontroles, verricht door de partij van invoer,
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα, προϊόντα μπισκοτοποιίας
Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Κέρατα, προϊόντα κεράτων, οπλές και προϊόντα οπλών
De uitwisseling van informatie kan plaatsvinden door middel van een op papier gebaseerd systeem of een beveiligde methode van elektronische gegevensoverdracht die een gelijkwaardige certificering garandeert.
Ορφανά φαρμακευτικά προϊόντα Νέα φαρμακευτικά προϊόντα (μη ορφανά)
Weesgeneesmiddelen Nieuwe niet weesgeneesmiddelen
Κορυφαία προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης τα καλύτερα προϊόντα αυξήσεων
Gezondheidszorg topproducten beste enhancement producten
Προϊόντα Ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
Voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten
Ψάρια, προϊόντα αλιείας, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, νωπά ή μεταποιημένα
Weefsels van katoen
Ορισμός της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής
natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,
Ψάρια, προϊόντα αλιείας, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, νωπά ή μεταποιημένα
Weefsels van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)
Ορισμός της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής
natuurlijke vezels,
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας
Etherische oliën
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας
Deel B
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας
Brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Τίτλος Προϊόντα που λαμβάνονται από προϊόντα θερμής έλασης
Titel Producten verkregen uit warmgewalste producten
Προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας,
Suikerwerk, brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren,
προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας,
Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Υφαντουργικά και υφαντικά προϊόντα δέρμα και προϊόντα δέρματος
Textiel en textielproducten leder en lederwaren
Γυαλί προϊόντα μαλλιού, πετροβάμβακα προϊόντα, προϊόντα από καουτσούκ, Hebei Grand County, 3600,00 τόνο, 1 τόνος
Glaswol producten, steenwol producten, rubber producten, Hebei Grand County, 3600,00 ton, een ton
Βιομηχανικά προϊόντα
Industrieprodukten
Γεωργικά προϊόντα
Landbouwprodukten
Καλυπτόμενα προϊόντα
Produkten
Προϊόντα και
Producten en
Παραγόμενα προϊόντα
Be of verwerking van produkten die niet van oorsprong zijn, welke het produkt niet het karakter van

 

Σχετικές αναζητήσεις: Instrumental - Instrumental κομμάτι - προϊόντα - νέα προϊόντα - κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - τελικά προϊόντα - τα κύρια προϊόντα - φυσικά προϊόντα - προϊόντα αναπαραγωγής - προϊόντα διατροφής -