Μετάφραση της "ενεργά εργαλεία" στην πορτογαλική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Πορτογαλικά

ενεργά - μετάφραση : ενεργά - μετάφραση : ενεργά - μετάφραση : εργαλεία - μετάφραση : εργαλεία - μετάφραση : ενεργά εργαλεία - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Ενεργά εργαλεία
Artes activas
η χρήση σε ενεργά εργαλεία ενός διχτύου αντεπιστροφής ή φλάπας.
Utilizar, nas artes activas, um pano de retenção ou língua.
Συνεπώς, θα πρέπει να απαγορευθεί η αλίευση χελιών με ενεργά εργαλεία.
Por conseguinte, a pesca da enguia com artes activas deverá ser proibida.
Ενεργά
Activo
Ενεργά εικονοστοιχεία
Pixels Queimados
Ενεργά εικονοστοιχεία...
Pixels Queimados...
Ενεργά στατιστικά
Activar as estatísticas
Ενεργά torrents
Torrentes Activas
Ενεργά φίλτρα
Filtros activos
Ενεργά LED
LEDs activos
Ενεργά κανάλια
Canais Activos
Ενεργά κουμπιά
Botões activos
Εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία εκτίμησης
Ferramentas de observação e estudo da Terra
Μη ενεργά LED
LEDs inactivos
Εργαλεία
moles
Εργαλεία
Utilitários
Εργαλεία
Totais
Εργαλεία
Ferramentas
Εργαλεία
Ferramentas
Εργαλεία
Ferramentas
Εργαλεία
Aplicados sobre outras matérias
εργαλεία
ferramentas, partes
Μικροκυκλώματα από ενεργά ή ενεργά και παθητικά διακριτά στοιχεία συνδυασμένα και αλληλοσυνδεδεμένα
Micro conjuntos eletrónicos compostos por dispositivos eletrónicos ativos ou ativos e passivos, discretos e inseparáveis
TomTop.com, Electronics, Αρχική σελίδα, ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ηλεκτρικά εργαλεία, επαγγελματικά εργαλεία, εξοπλισμός δοκιμής
TomTop.com, Eletrônica, Casa, ferramentas elétricas, componentes eletrônicos, ferramentas de poder, ferramentas profissionais, equipamento de teste
Beta εργαλεία, εργαλεία εργασίας Tools σε απευθείας σύνδεση
Ferramentas Beta Ferramenta de Trabalho Beta online
Εργαλεία Χρήστη
Ferramentas Utilizador
Εργαλεία δικτύου
Ferramentas de Rede
Μικρά εργαλεία
Mini Ferramentas
Προσαρμοσμένα εργαλεία
Lista personalizada
Βασικά εργαλεία
Fechar a Ferramenta
Ορισμένα εργαλεία
Ferramentas Atribuídas
Βασικά εργαλεία
Ferramentas de Base
Προσαρμοσμένα εργαλεία
Ferramentas Personalizadas
Βασικά εργαλεία
Usar as Dicas
Εργαλεία Postscript
Ferramentas de Postscript
Εργαλεία XML
Ferramentas XML
Εργαλεία συμπίεσης
Compressores
Εργαλεία PhotoCDName
Ferramentas de PhotoCDsName
Εργαλεία XComment
Utilitários do XComment
Εργαλεία συνάρτησης
Ferramentas de Funções
Εργαλεία επιλογής
Ferramentas de Selecção
Εργαλεία δεδομένωνComment
Ferramentas de DadosComment
Εργαλεία δεδομένων
Ferramentas de Dados
Εργαλεία ανάπτυξης
Ferramentas de Desenvolvimento
Εργαλεία HTMLComment
Ferramentas de HTMLComment

 

Σχετικές αναζητήσεις: συμμετέχουν ενεργά στην - εργαλεία - χειρουργικά εργαλεία - εργαλεία ακριβείας - εργαλεία χειρός - ηλεκτρικά εργαλεία - τα εργαλεία του κόστους - εργαλεία κοπής - εργαλεία λογισμικού - εργαλεία κηπουρικής -