Μετάφραση της "μέσα στο υλικό" στην πορτογαλική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Πορτογαλικά

στο - μετάφραση :
Em

μέσα - μετάφραση : μέσα - μετάφραση : υλικό - μετάφραση : υλικό - μετάφραση : μέσα - μετάφραση : μέσα - μετάφραση : στο - μετάφραση :
Em

στο - μετάφραση :
No

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Δεν υπάρχει προφανής διεπαφή μέσα στο υλικό.
Não existe uma interface óbvia dentro do material 3.
Υλικό Μεταλλική ταινία εξωτερική, φυσαλίδα μέσα
Material Filme metálico exterior, bolha para dentro
Άμεσο USB στη σύνδεση OBD! Όλο το υλικό μέσα στο συνδετήρα OBD
USB direto à conexão do OBD! Todo o hardware dentro do conector do OBD
Υλικό βαμβάκι έξω μέσα με συνθετική φόδρα
Material algodão exterior interior com revestimento sintético
Άγχος Το υλικό αντίδρασης μέσα σε εξωτερική δύναμη.
Stress O material da reação dentro da força externa.
Άγχος Το υλικό αντίδρασης μέσα σε εξωτερική δύναμη.
Stress O material de reação dentro da força externa.
Ο υπερηχητικός μετατροπέας λοιπόν εκπέμπει ουσιαστικά μία υπερηχητική δέσμη η οποία εστιάζει μέσα στο υλικό.
O transdutor de ultrassons emite, basicamente, um feixe ultrassónico que se concentra dentro do objeto.
Υλικό βαμβάκι έξω μέσα με συνθετική φόδρα, με padding
Material algodão exterior interior com revestimento sintético com estofamento
Το υλικό χωρίς μέσα έρχεται σε επαφή με Ορείχαλκος
Material sem contato dos meios Bronze
Ηλεκτρισμός είναι η ροή των ηλεκτρονίων μέσα σε ένα υλικό.
A eletricidade é o fluxo de eletrões no interior de um material.
Υλικό Εξωτερικό έγγραφο του Κραφτ με τη φυσαλίδα εμποδίων μέσα
Material Papel de embalagem exterior com bolha da barreira para dentro
Το υλικό και το λογισμικό μας είναι όλα μέσα υψηλά ποιότητα
Nossos hardware e software estão todos em de alta qualidade
επιστολές, κάρτες και έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε ηλεκτρονικά μέσα
Cartas, postais e impressos, inclusive em suporte electrónico
Το στοιχείο αυτό περιγράφει μέσα παρατρόχιας προεξάρτισης με υλικό κλάσης Α.
Este índice descreve os meios para a pré instalação de equipamentos de classe A ao longo da via.
επιστολές, κάρτες και έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε ηλεκτρονικά μέσα
Cartas, postais e impressos, inclusive em suporte electrónico
Βλέπετε το υλικό μέσα στο ειδικό δοχείο με νερό. Είναι μία κατασκευή που έφτιαξα σε ένα εργαστήριο φυσικής.
Podem ver o objeto dentro do aquário. esta é uma montagem que faço no laboratório de física.
τοξικότητα στο γενετικό υλικό. εια
Daclizumab não revelou genotoxicidade nos testes habituais.
λάθος στο υλικό προσαρμοστών δικτύων
erro na ferragem do adaptador da rede
Έντυπο υλικό στο καλάθι σκουπιδιών
Material impresso encontrado no caixote
Το υλικό με τα μέσα έρχεται σε επαφή με Ορείχαλκος, dezincification ανθεκτικό
Material com contato dos meios Bronze, dezincification resistente
με ενσωμάτωση στο υλικό ERTMS ETCS.
por integração no equipamento ERTMS ETCS.
Κάτσε μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι.
Para dentro de casa.
Ωραία, όταν ακούτε το κλικ, τότε είναι όταν η ενέργεια αρχίζει να εκπέμπεται και βλέπετε ένα μικρό ογκίδιο μέσα στο υλικό.
Ok, quando ouvirem o click, é quando começa a emissão de energia e podem ver o aparecimento de uma pequena lesão dentro do objeto.
Εκτίμησε την και αποφάσισε , αναφέρεται στο υλικό.
Na Áustria, um folheto sobre as consequências a longo prazo do con sumo de ecstasy resultou da colaboração entre o Ministério Federal da Saúde e da Defesa dos Consumidores, a Câmara Municipal de Viena e os promotores de festas rave.
Τυποποιημένο υλικό μαρτύρων που διατίθεται στο εμπόριο
Material de controlo normalizado disponível no mercado
Είναι στοιχείο που βρίσκεται μέσα στα πολυκαρβονικά πλαστικά, το υλικό κατασκευής των παιδικών μπιμπερό.
É um composto que se encontra no plástico policarbonato, que é o material de que são feitos os biberões.
Οπότε εξ' αιτίας των διαφορών ανάμεσα στα δύο μέσα του κόστους αναβάθμισης στο πεδίο, έχουν αναπτυχθεί δυο εντελώς διαφορετικές κουλτούρες στο λογισμικό και το υλικό.
Então, porque das diferenças dos dois meios, o custo de a atualização em campo, culturas completamente diferentes têm crescido em torno de software e hardware.
Όπως μετέδωσαν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης παρεμποδίστηκε στο Ρότερνταμ από τα Ολλανδικά συνδικάτα η φόρτωση πλοίου με πυρηνικό υλικό από τη Γερμανία.
A ilha de Cabrera, situada na Comunidade Autónoma das Ilhas Baleares, foi incluída no elenco publicado pela Comissão, aquando da adopção, pelo Conse lho, da Directiva 79 409 CEE (3), relativa à protecção das aves selvagens.
Εκτέλεση τροχαίο υλικό (εποχούμενο υλικό)
Implementação Material circulante (equipamento de bordo)
Ετσι, λοιπόν έχουμε το αρχικό υλικό, Και αυτό το αρχικό υλικό επανέρχεται στο βασικό δομικό στοιχείο.
Assim, obtivemos esta matéria prima e decompomo la nos seus constituintes.
Εάν όχι, θα βλάψει το υλικό, και αυτό το είδος ζημίας doesen't μέσα στην εξουσιοδότηση.
Se não, danificará o hardware, e este tipo do doesen't de dano dentro da garantia.
χαρτοκιβώτιο 7 στρώσεις με αφρώδες υλικό στο εσωτερικό
7 camadas da caixa com espuma para dentro
δείχνουν οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα στο δημόσιο
mostrar qualquer material do site em público
2 Πλήκτρο απείρου βρείτε σχετικό υλικό στο διαδίκτυο
2 Botão Infinito localizar material relacionado online
Η σελίδα στο Debian Wiki για το υλικό
A página de hardware do Wiki Debian
Υφιστάμενο υλικό κυκλώματος γραμμής, προσδιοριζόμενο στο μητρώο υποδομής
Equipamentos de circuitos de via existentes, identificados no Registo de Infra estruturas
Υφιστάμενο υλικό κυκλώματος γραμμής, προσδιοριζόμενο στο μητρώο υποδομής
Equipamentos de circuitos de via existentes, identificados no Registo de Infra estruturas.
Εφαρμογή της παρούσας ΤΠΔ στο υπάρχον τροχαίο υλικό
Aplicação da ETI ao material circulante existente
Μέσα στο ξεφάντωμα Μέσα στη κραιπάλη
Para as festas, para a diversão.
Μη παραγόμενα Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δε μπορείτε να διανείμετε το τροποποιημένο υλικό.
SemDerivações Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.
Και χρησιμοποιούν το διοξείδιο ως δομικό υλικό στο τσιμέντο, στο μπετόν.
Estão a utilizar o CO2 como material de construção em cimento, em betão.
υλικό
material
Υλικό
Material
υλικό
hw
Υλικό
Nível físico

 

Σχετικές αναζητήσεις: μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο - ένα μέσα στο άλλο - ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο - υλικό - υλικό συσκευασίας - διαφημιστικό υλικό - το υλικό συσκευασίας - υλικό παραγεμίσματος - πλαστικό υλικό - εκπαιδευτικό υλικό -