Μετάφραση της "αποθήκευσης εσωτερικό" σε ρωσική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Ρωσική

εσωτερικό - μετάφραση : αποθήκευσης - μετάφραση : αποθήκευσης εσωτερικό - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

εσωτερικό
внутренние свойства
Εσωτερικό
Внутренние свойства
Λειτουργία αποθήκευσης
Режим сохранения
Τοποθεσία αποθήκευσης
Путь для сохранения
Κατάλογος Αποθήκευσης
Каталог хранения
Κατάλογος Αποθήκευσης
Каталог хранения
Χώρος αποθήκευσης
Хранилище
Χώρος αποθήκευσης
Хранилище
Προβλήματα αποθήκευσης
Ошибка сохранения
Ακύρωση αποθήκευσης
Отмена
Επιβεβαίωση αποθήκευσης
Подтвердить сохранение
Χώρος αποθήκευσης
Репозиторий
Χώροι αποθήκευσης...
Репозитории...
Χώρος αποθήκευσης
Репозиторий
Χώρος αποθήκευσης
Репозиторий
Χώρος αποθήκευσης
Репозиторий
Σφάλμα αποθήκευσης
Ошибка сохранения
Επιβεβαίωση αποθήκευσης
Подтверждение сохранения
Αδυναμία αποθήκευσης
Не удаётся сохранить
Εσωτερικό γραφικό
Внутри графика
Εσωτερικό χρώμα
Внутренний цвет
Εσωτερικό ηχείο
Динамик
εσωτερικό τμήμα
внутренняя часть
Εσωτερικό χρώμα
Цвет внутренности
Εσωτερικό σφάλμα
Внутренняя ошибка
Εσωτερικό σφάλμα.
Внутренняя ошибка.
Συσκευές αποθήκευσης USB
Устройства хранения USB
Σφάλμα αποθήκευσης αρχείου
Ошибка при сохранении файла
Κατάλογος προσωρινής αποθήκευσης
Каталог временных файлов
Προκαθορισμένη τοποθεσία αποθήκευσης
Папка по умолчанию для загрузки
Αρχείο αποθήκευσης αποτελεσμάτων
Файл для сохранения результатов
Κατάλογος προσωρινής αποθήκευσης
Временная папка
Αδυναμία αποθήκευσης αρχείου.
Невозможно сохранить файл.
Ελεγκτής μαζικής αποθήκευσης
Контроллер универсального устройства хранения данных
Ελεγκτής αποθήκευσης SCSI
Контроллер устройства хранения данных SCSI
Άγνωστος ελεγκτής αποθήκευσης
Неизвестный контроллер устройства хранения данных
Διάλογος αποθήκευσης αλλαγών
Несохранённые изменения
Αδυναμία αποθήκευσης παιχνιδιού!
Не удалось сохранить игру.
Καθυστέρηση αυτόματης αποθήκευσης
Задержка при автосохранении
Μέγεθος χώρου αποθήκευσης
Размер на диске
Σφάλμα αποθήκευσης συνημμένου
Ошибка сохранения вложения
Σφάλμα αποθήκευσης αρχείου
Ошибка сохранения
Προσθήκη χώρου αποθήκευσης
Добавить репозиторий
Ρυθμίσεις χώρου αποθήκευσης
Настройки репозитория
Φάκελος χώρου αποθήκευσης
Папка репозитория

 

Σχετικές αναζητήσεις: εσωτερικό - στο εσωτερικό - εσωτερικό σπείρωμα - εσωτερικό χώρο - εσωτερικό δακτύλιο - εσωτερικό μέρος - εσωτερικό καθαρισμό - εσωτερικό δωμάτιο - εσωτερικό στρώμα - εσωτερικό σοβά -