Μετάφραση της "λογιστική επισκόπηση" σε ρωσική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Ρωσική

λογιστική - μετάφραση : λογιστική - μετάφραση : επισκόπηση - μετάφραση : επισκόπηση - μετάφραση : λογιστική - μετάφραση : επισκόπηση - μετάφραση : Επισκόπηση - μετάφραση : επισκόπηση - μετάφραση : λογιστική - μετάφραση : λογιστική - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Επισκόπηση
Обзор
Επισκόπηση
Справка
Επισκόπηση
Все страницы
Επισκόπηση έργου
Обзор проекта
Κανονική επισκόπηση
Обычнный обзор
Επισκόπηση δεδομένων
Сводка
Επισκόπηση επέκτασης
Просмотр расширения
Γενική επισκόπηση
Обзор
Γενική επισκόπηση
Обзор межнациональных инициатив по охране природы, но их выполнение продвигается медленно.
Χρειαζόμαστε καλύτερη λογιστική.
Нам нужна лучшая учётность.
Πού μάθατε λογιστική
И где ты выучился на бухгалтера?
Χρηματοοικονομική Λογιστική Τραπεζικές επιστήμες
Экономика Экономика сельского хозяйства
Επισκόπηση επιφάνειας εργασίας
Обзор рабочих столов
Διεθνής χρηματοοικονομική Λογιστική Πολιτική εμπορίου
Науки об окружающей среде Эффективность использования энергии Ядерная безопасность
Δημιουργία ταινιών στην επισκόπηση
Создавать полоски в миниизображении
Χρηματοοικονομική επισκόπηση του Tacis
Обзор результатов финансовой деятельности Тасис
Ντριου Ντέρναβιτς. Λογιστική νύχτα στο Ίμπροβ.
Дрю Дернавич. Бухгалтеры на сцене шоу импровизации .
Επισκόπηση Α με το Β
Обзор A vs. B
Επισκόπηση Α με το Γ
Обзор A vs. C
Επισκόπηση Β με το Γ
Обзор B vs. C
Γενική επισκόπηση μεταβολή του κλίματος,
15 тепличный эффект, и других загрязнителей воздуха, в особенности в промышленном, транспортном и домашнем секторах.
Αποτίμηση και Λογιστική Πλούτου των Υπηρεσιών Οικοσυστήματος.
Учёт природных богатств и оценка услуг экосистем.
Πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως ιδιωτική λογιστική.
Эти документы должны быть похожи на финансовые отчёты частных компаний.
Προέρχεται από την Παγκόσμια Επισκόπηση Αξιών.
Данные взяты из Всемирного исследования ценностей.
Σας παρουσιάζω μια επισκόπηση εκείνων των χρόνων.
Вот несколько эпизодов из прошедших лет.
Γενική επισκόπηση ζητήματα σχετικά με την ατμόσφαιρα
Обзор вопросы загрязнения атмосферы
Γενική επισκόπηση εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος
Обзор разрушающих веществ в высших слоях атмосферы.
Έμαθα χαρακτική από έναν πλαστογράφο, λογιστική από έναν απατεώνα.
Счетоводству у мошенника.
Λοιπόν, πριν ένα χρόνο, πήγαινα στο νυχτερινό, σπουδάζοντας εφαρμοσμένη λογιστική.
Ну, около года назад я ходил в вечернюю школу, изучал бухгалтерский учёт.
Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό πέντε, η επισκόπηση της δοκιμής.
Итак, часть 5, обзор технологий тестирования.
Έτσι, μια γρήγορη επισκόπηση, για να δω ότι παρακολουθείτε.
Итак, быстренько повторим, чтобы убедиться, что мы всё поняли.
Την τελευταία φορά που με χώσανε μέσα, έμαθα λογιστική στο ΣινγκΣινγκ.
Там, куда Вы меня в прошлый раз отправили. В тюрьме СингСинг.
Αν ο Τζέι Καμπ έκανε τη λογιστική δουλειά όπως είπε ο Σίριλ.
Кирилл говорил, что Джейкоб был у него бухгалтером.
Μάνατζμεντ, Λογιστική, Σχεδιασμός και Έλεγχος επενδύσεων Οικονομικά στον τομέα της ενέργειας Μάρκετινγκ
Менеджменту, Бухгалтерскому делу, Планированию Инвестиций и Контролю
Αυτή είναι μια πολύ γρήγορη επισκόπηση όλων των ερευνών που κοίταξα.
Вот краткий обзор всех исследований, которые я просмотрел.
Επισκόπηση του συστήματος σας δείχνει πώς η ομπρέλα στυλ εργαλείο εναλλαγής λειτουργίες
Обзор системы показывает вам, как зонтик стиль инструмент смены функций
Εντάξει, έτσι δίνεται η επισκόπηση των CSS, η οποία βεβαίως ήταν σύντομη.
Итак, мы рассмотрели CSS, стоит признать, очень кратко.
Πρέπει να κατανοήσουμε για ποιο λόγο έχουν κάνει την λογιστική συνταξιοδότησης με αυτό τον τρόπο.
Мы должны понять, почему они сделали пенсионные начисления такими, как сейчас.
340 Οικονομικά 341 Λογιστική 342 Τραπεζικές σπουδές 343 Ασφάλειες 344 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 345 Δημόσια Οικονομικά
340 Финансы 341 Бухгалтерский учет 342 Банковское дело 343 Страхование 344 Международные финансы 345 Государственные финансы
Κάνουμε και λογιστική δουλειά και επεξεργασία κειμένων και όλα αυτά τα πράγματα, τι γίνεται με αυτά
Но что мы обычно с вами делаем при различных подсчётах и редактировании текстов?
Εδώ βλέπουμε την εμπιστοσύνη από μια γενική κοινωνική επισκόπηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τις ανισότητες.
Вот доверие по отношению к неравенству, согласно общему социальному исследованию федерального правительства.
Γενική επισκόπηση γραμμές ικανό να οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης ή της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
13 природных катастроф. Опубликованные данные показывают, что число промышленных аварий в ЕС на единицу деятельности сокращается.
Χαρακτηριστικά , η οποία είναι μια γρήγορη επισκόπηση από τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το βίντεο και Ευρετήριο
Функции , которые быстро обзор тем, охватываемых в этом видео и Индекс
340 Οικονομικά 341 Λογιστική. 342 Τραπεζικές σπουδές 343 Ασφάλειες 344 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 345 Δημόσια Οικονομικά 346 Εμπορική πολιτική (Εθνική και Εξωτερική)
340 Финансы 341 Бухгалтерский учет 342 Банковское дело 343 Страхование 344 Международные Финансы 345 Общественные Финансы 346 Торговая Политика (Национальная и Иностранная)
Οι παράγραφοι που ακολουθούν σκοπό έχουν να παράσχουν στον αιτούντα μια επισκόπηση αυτών που αναμένονται από τα προγράμματα Tempus.
В следующих параграфах дается информация, назначение которой дать участнику конкурса представление о том, что ожидается от проектов Tempus.

 

Σχετικές αναζητήσεις: επισκόπηση - επισκόπηση προϊόντος - επισκόπηση τύπου - σύντομη επισκόπηση - λογιστική - λογιστική αξία - λογιστική περίοδο - λογιστική εταιρία - λογιστική μέθοδο - λογιστική των μισθών -