Μετάφραση της "τα έσοδα του λογαριασμού" να σλοβακική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Σλοβάκος

του - μετάφραση : του - μετάφραση :
Z

έσοδα - μετάφραση : έσοδα - μετάφραση : τα έσοδα του λογαριασμού - μετάφραση : τα έσοδα του λογαριασμού - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Τα διαχειριστικά έξοδα του Ταμείου θα καλύπτονται από έσοδα του πρώτου λογαριασμού.
Výdavky na správu fondu sa kryjú z príjmov prvého účtu.
στ) καθαρά έσοδα, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από πράξεις του πρώτου λογαριασμού 7 ζ)
f) čistých výnosov, ktoré môžu plynúť z operácií na prvom účte
τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους και τα έσοδα του οικονομικού έτους Ν 2
príjmy z predošlého rozpočtového roku a z rozpočtového roku n 2
Τα στοιχεία του λογαριασμού εισήχθησαν αυτόματα αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τη διαμόρφωση του λογαριασμού.
Konfigurácia bola automaticky prenesená, ale mali by ste skontrolovať konfiguráciu Vášho účtu.
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
3. Vyplňte podrobnosti svojho konta.
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού περιλαμβάνουν τουλάχιστον
Údaje bankového účtu zahŕňajú aspoň názov prijímateľského subjektu, názov držiteľa účtu a adresu držiteľa bankového účtu názov banky kód SWIFT číslo IBAN.
τα έσοδα από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του κεφαλαίου κίνησης εξαιρούνται, ωστόσο, τα έσοδα από πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία,
príjmy z krátkodobého investovania prevádzkového kapitálu vylúčené sú príjmy z finančného majetku,
Εισφορέ τα έσοδα του ταείου ασφάλιση υγεία
Príspevky príjmy fondu zdravotného poistenia
το παράρτημα του λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος, το οποίο συμπληρώνει και σχολιάζει τα στοιχεία του εν λόγω λογαριασμού.
prílohu k výslednému účtu výkonu rozpočtu, ktorá komentuje a dopĺňa informácie poskytnuté v rozpočte.
όνομα κατόχου λογαριασμού του λογαριασμού προέλευσης ο κάτοχος του λογαριασμού (πρόσωπο, φορέας εκμετάλλευσης, Επιτροπή, κράτος μέλος)
názov vlastníka účtu pre prevádzajúci účet vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát)
όνομα κατόχου λογαριασμού του λογαριασμού προορισμού ο κάτοχος του λογαριασμού (πρόσωπο, φορέας εκμετάλλευσης, Επιτροπή, κράτος μέλος)
názov vlastníka účtu pre nadobúdajúci účet vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát)
Η λειτουργία αυτή ενημερώνει τα στοιχεία του λογαριασμού.
Táto funkcia aktualizuje údaje o účte.
Αυτά είναι? Φόροι και τέλη, τα έσοδα κεφαλαίου και τα λοιπά έσοδα.
Jedná sa o Dane a poplatky, kapitálové výnosy a ostatné výnosy.
τα έσοδα από την πώληση δημοσιεύσεων του Κέντρου.
výnosy z predaja publikácií centra.
Τα έσοδα από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του κεφαλαίου κίνησης
Príjmy z krátkodobého investovania prevádzkového kapitálu
5. τα διάφορα έσοδα.
5. rôznych príjmov.
όσον αφορά τα έσοδα
v prehľade príjmov
Αντίγραφο λογαριασμού του ξενοδοχείου.
Kópia motelového účtu.
Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού
Názov účtu
Χειρίζεται τα αιτήματα δημιουργίας λογαριασμού
Nakladá so žiadosťami o vytvorenie účtu
Χειρίζεται τα αιτήματα ενημέρωσης λογαριασμού
Nakladá so žiadosťami o aktualizovanie účtu
Χειρίζεται τα αιτήματα κλεισίματος λογαριασμού
Nakladá so žiadosťami o zatvorenie účtu
Σπίτι Δημιουργία λογαριασμού Δημιουργία λογαριασμού Δημιουργία του λογαριασμού σας και ελέγξτε τις παραγγελίες σας τελευταία, λίστα επιθυμιών σας και να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα.
Domov Vytvoriť účet Vytvoriť účet Vytvorenie účtu a skontrolovať svoje posledné objednávky, váš zoznam šperkov a udržiavať vaše osobné údaje.
Οι αναγνωριστικοί κωδικοί λογαριασμού δεν επαναχρησιμοποιούνται μετά το κλείσιμο του λογαριασμού.
Identifikačné kódy účtov, ktoré boli predtým zatvorené, sa nebudú používať.
Αριζόνα έσοδα από τα τσιγάρα.
Arizona Výnosy z cigariet.
Τα έσοδα από την πώληση.
Výnosy z predaja.
Τοπικοποίηση ιστοσελίδων αυξάνει τα έσοδα
Lokalizácia webovej stránky zvyšuje príjmy
Πρώτον, τα έσοδα είναι προκαθορισμένα.
V prvom rade je príjmová strana v podstate predurčená sumou.
Ας μιλήσουμε για τα έσοδα.
Porozprávajme sa o príjmoch.
Τα έσοδα που καταχωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ως χρηματοοικονομικά έσοδα και ως έκτακτα έσοδα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.
Príjmy klasifikované ako ostatné prevádzkové výnosy, finančné výnosy a mimoriadne výnosy v podnikových účtoch sa vyčleňujú z tržieb.
28.5 Αλλαγές του Νομίσματος του Λογαριασμού
28.5 Zmena peňažnej meny konta
Άνοιγμα εκ νέου του λογαριασμού
Opačný účet
Επιλογή του κατάλληλου λογαριασμού Microsoft
Výber správneho konta Microsoft
Τα φορολογικά έσοδα το κόστος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αυξάνεται.
Daňové príjmy znižuje náklady na sociálny systém stúpa.
Τα έσοδα του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν, υπό την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα εξής
Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy inštitútu zahŕňajú
Άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού λογαριασμού αποθέματος προσώπου
Žiadosť musí obsahovať jedinečné kódy lietadiel prevádzkovaných žiadateľom, ktoré patria do pôsobnosti ETS Švajčiarska a alebo EU ETS.
εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τα έσοδα και τα έξοδα, με τήρηση του νομικού πλαισίου,
plniť rozpočet, pokiaľ ide o príjmy a výdavky, pri dodržiavaní právneho rámca,
Τα έπαθλα που κερδίζετε, πιστώνονται άμεσα στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
Ktorákoľvek výhra je okamžite pripočítaná k Vášmu stavu konta.
Στον πίνακα VI 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού λογαριασμού.
V tabuľke VI 3 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu účtu.
Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργείται και τοποθετήστε τα στη σελίδα ρυθμίσεις του Transposh
Pomocou účtu generované údaje a vložiť ich do nastavenia stránky Transposh tieto
όνομα κατόχου λογαριασμού ο κάτοχος του λογαριασμού (πρόσωπο, φορέας εκμετάλλευσης, Επιτροπή, κράτος μέλος)
meno vlastníka účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát)
Ξεπουλούν τα έσοδα από τον καπνό.
Odpredajú príjmy z tabaku.
Τα έσοδα της Υπηρεσίας συνίστανται από
Príjmy agentúry pozostávajú z
Επιπλέον, τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα και τα πρόσθετα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου, συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος,
K zníženiu deficitu prispeli aj vyššie príjmy z daní, než sa očakávalo, a dodatočné príjmy z predaja zemného plynu v dôsledku vysokých cien ropy.
Στα έσοδα του οργανισμού συμπεριλαμβάνεται και επιχορήγηση εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και άλλα τυχόν έσοδα, όπως τα έσοδα με συγκεκριμένο προορισμό κατά το άρθρο 15.
Príjmy agentúry zahŕňajú dotáciu udeľovanú Spoločenstvom a iné prípadné príjmy vrátane príjmov vymedzených v článku 15.

 

Σχετικές αναζητήσεις: δικαιούχου του λογαριασμού - τα στοιχεία του λογαριασμού - υπόλοιπο του λογαριασμού - τον τύπο του λογαριασμού - νόμισμα του λογαριασμού - έσοδα - διαφημιστικά έσοδα - άλλα έσοδα - καθαρά έσοδα - έσοδα από πωλήσεις -