Μετάφραση της "επαγωγή κάμψη" σε πολωνική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-Στίλβωση

επαγωγή - μετάφραση : επαγωγή - μετάφραση : κάμψη - μετάφραση : κάμψη - μετάφραση : επαγωγή - μετάφραση : επαγωγή κάμψη - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Κάμψη
Zgniecenie
Κάμψη
zginanie
κάμψη, κατάπτωση, κύρτωση
zginanie, zwisanie, wykrzywianie
(CYP3A επαγωγή)
Indynawir AUC 28 Newirapina (indukcja enzymu CYP3A4)
(UGT1A1 επαγωγή)
raltegrawir Cmax 18
(UGT1A1 επαγωγή)
(indukowanie UGT1A1)
(CYP3A4 επαγωγή)
(indukcja CYP3A4)
Επαγωγή ενζύμων
Indukcja enzymatyczna.
CYP3A4 επαγωγή) Υδροξυιτρακοναζόλη
Wpływ na stężenia leków.
CYP3A4 επαγωγή) Υδροξυιτρακοναζόλη
AUC 39 ( 21 do 53) Cmax 37 ( 20 do 51) Cmin 44 ( 27 do 58) (zmniejszenie stężenia itrakonazolu indukcja CYP3A4) Hydroksyitrakonazol
Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Coil (90)
Indukcja elektromagnetyczna Coil (90)
Ηλεκτροστατική και ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Elektrostatyczne i indukcji elektromagnetycznej.
Ηλεκτροστατική ή ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
Elektrostatyczne i indukcji elektromagnetycznej.
Που λειτουργούν με επαγωγή
Jednoogniskowe
Που λειτουργούν με επαγωγή
Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez
Και έχω κάμψη και έκταση καρπού.
Mogę go zgiąć i rozprostować.
Στην σταθερή κατάσταση, υπήρχε σηµαντική επαγωγή του CYP A2 και ήπια επαγωγή του CYP 2C9.
W stanie stacjonarnym wystepowała znacząca indukcja CYP1A2 oraz niewielka indukcja CYP2C9.
Μείωση (συρρίκνωση) της ζήτησης και οικονομική κάμψη
Zmniejszenie się (spadek) popytu i spowolnienie gospodarcze
CYP3A4 επαγωγή μείωση των συγκεντρώσεων εφαβιρένζης
AUC 36 ( 32 do 40) Cmax 21 ( 15 do 26) Cmin 47 ( 41 do 53) (zmniejszenie stężeń karbamazepiny indukcja CYP3A4 obniżenie stężeń efawirenzu indukcja CYP3A4 i CYP2B6) Wartości AUC, Cmax i Cmin epoksydu, aktywnego metabolitu karbamazepiny pozostawały niezmienione.
CYP3A4 επαγωγή μείωση των συγκεντρώσεων εφαβιρένζης
Wpływ na stężenia leków.
οποίων περιλαμβάνεται η επαγωγή ορισμένων ενζύμων.
inicjuje sekwencję zdarzeń wewnątrzkomórkowych, w tym indukcję określonych enzymów.
OEM ABS Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή πηνίο αντικατάστασης
OEM ABS elektromagnetyczna cewka indukcyjna Wymiana
OEM ABS Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή πηνίο αντικατάστασης
Wymiana cewki indukcyjnej elektromagnetycznej OEM ABS
Goyen αντικατάσταση Ηλεκτρομαγνητική Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Coil
Goyen Wymiana Solenoid Cewka elektromagnetyczna Indukcja
Περικοπή κύκλους , Περικοπή εικόνων, Ηλεκτρικά Επαγωγή
Kręgi w zbożu , crop circles indukcyjne prądu w elektrowni
Κάμψη δεν βλάπτει το μωρό με οποιονδήποτε τρόπο.
Gięcie nie zaszkodzić dziecku w żaden sposób.
Αυτό οφείλεται σε επαγωγή από το St.
Jest to spowodowane indukcją przez ziele dziurawca enzymów biorących udział w metabolizmie leku i (lub) w transporcie białek.
Αυτό οφείλεται σε επαγωγή από το St.
zawierających czosnek ze
Στις ασθενείς σε επαγωγή της ωοθυλακιορρηξίας, η
W porównaniu z zapłodnieniem naturalnym, u pacjentek poddanych indukcji owulacji częstość występowania ciąż i porodów mnogich (przeważnie bliźniaczych) jest większa.
AUC 13 Cmin 31 (CYP3A4 επαγωγή) Efavirenz
Cmin 31 (indukcja CYP3A4) Efawirenz
AUC 50 Cmax 45 (UDP G επαγωγή)
(dawka)
AUC 50 Cmax 45 (UDP G επαγωγή)
AUC 50 Cmax 45 (indukcja UDP G)
AUC 13 Cmin 31 (CYP3A4 επαγωγή) Efavirenz
AUC 13 Cmin 31 (indukcja CYP3A4) Efawirenz
AUC 50 Cmax 45 (UDP G επαγωγή)
terapeutycznego (dawka)
AUC 50 Cmax 45 (UDP G επαγωγή)
40
ορ οποίων περιλαμβάνεται η επαγωγή ορισμένων ενζύμων.
s się, że ten proces, przynajmniej częściowo warunkuje różne odpowiedzi komórkowe na interferon, w
Αγρογλυφικά Τρέχουσα επαγωγή στα φυτά electro Φυτοπαθολογίας.
Zbożowe Kreg przepływ Indukcja w roślinach electro Fitopatologii.
Και τι έχει αναπληρώσει την κάμψη τις τελευταίες δεκαετίες
A jaki rodzaj paliwa zaczyna dominować w ostatnich latach?
Επιπρόσθετα, δεν έχει παρατηρηθεί στον άνθρωπο αυτόματη επαγωγή του μεταβολισμού της αβακαβίρης ή επαγωγή άλλων φαρμάκων που μεταβολίζονται στο ήπαρ.
Ponadto nie obserwowano u ludzi autoindukcji metabolizmu abakawiru ani indukcji metabolizmu innych produktów leczniczych metabolizowanych w wątrobie.
AUC 36 C12 21 Cmax 36 (UGT1A1 επαγωγή)
AUC 36 C12 21 Cmax 36 (indukcja UGT1A1)
Για κάθε λεπτό παραπάνω θα πρέπει να κάνουμε μια κάμψη.
Za każdą minutę powyżej robimy jedną pompkę.
Παρά ταύτα, η βία κατά των γυναικών δεν σημειώνει κάμψη.
Przemoc wobec kobiet jednak nie maleje.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλασσική κάμψη χωρίς αλλαγή του πιλοτηρίου.
Jak mozna tak pilotowac?
Μετά το πέρας της θεραπείας, το EMEND προκαλεί μέτρια παροδική επαγωγή του συστήματος CYP2C9 και ήπια επαγωγή του CYP3A4, και της γλυκουρονιδίωσης
Po zakończeniu leczenia EMEND powoduje przemijające, umiarkowane pobudzenie aktywności CYP2C9 oraz przemijające, łagodne pobudzenie aktywności CYP3A4 i glukuronidację.
Το levetiracetam έκανε ήπια επαγωγή του CYP2B6 και CYP3A4.
Lewetyracetam powodował łagodną indukcję CYP2B6 i CYP3A4.

 

Σχετικές αναζητήσεις: επαγωγή - μαγνητική επαγωγή - ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - ηλεκτροστατική επαγωγή - αντοχή σε κάμψη - ψυχρώ κάμψη - κάμψη μήκος - κάμψη τύπου - κάμψη σωλήνα - κάμψη -