Μετάφραση της "πελάτη εξαγορά" στη γαλλική γλώσσα:


  Λεξικό Ελληνικά-γαλλική

εξαγορά - μετάφραση : Εξαγορά - μετάφραση : Πελάτη - μετάφραση : εξαγορά - μετάφραση : Εξαγορά - μετάφραση : πελάτη εξαγορά - μετάφραση :

Ads

  παραδείγματα (Εξωτερικές πηγές, δεν επανεξετάζονται)

Εξαγορά
Remise
Η εξαγορά της Λουιζιάνα.
L'achat de la Louisiane.
Πάλι για εξαγορά έρχεσαι
Vienstu encore chercher rançon ?
Εξαγορά από το προσωπικό
Liquidation volontaire ou amiable
δημιουργία με εξαγορά 5.
Nouvelle construction 1 extension 2 reconversion modernisation 3 changement de localité 4 création à la suite d une reprise 5.
Χρηματοδότηση και εξαγορά της αντιπολίτευσης.
Il s'agit de financer et de racheter l'opposition.
Είδες αυτόν τον πελάτη Ποιον πελάτη
Celui qui vient de sortir.
Πελάτη...
M. le client...
Απειλείται με εξαγορά από την Fujitsu.
Elle est menacée d'une reprise par la société Fujitsu.
χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη πελάτη ή ως επαγγελματία πελάτη
les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel
iv) αφορούν συγχώνευση ή εξαγορά, στην οποία
iv) qui concernent une concentration(3) ou un fusionnement(4) dans lesquels
δ) αφορούν συγχώνευση ή εξαγορά στην οποία
d) qui concernent une fusion ou acquisition dans laquelle
Θέμα Απώλεια ευεργετημάτων μετά την εξαγορά εταιρειών
Question n 75 de Mme Caroline Jackson Objet Perte d'allocations après le rachat de sociétés
Υποχρεώσεις του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας
Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée
Οφειλόμενες άδειες μετ αποδοχών πριν την εξαγορά
Congés payés dus avant la reprise
Δεν διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την εξαγορά.
Elle n'a d'ailleurs émis aucun doute quant à l'opération.
Πιστ. πελάτη
Cert. du client
Έι...Πελάτη...
Hé... M.le client...
Ταυτότητα πελάτη
Identité du navigateur
Ταυτότητα πελάτη
Identité du navigateur 160
Υπογραφή πελάτη
Signature du client 160
Κανάλι πελάτη
Canal du client 160
Κωδικοσελίδα πελάτη
Pages de codes du client 160
Αναγνωριστικό πελάτη
Identifiant de l' agent
Σφάλμα πελάτη
Erreur client
Δώρο πελάτη.
C'est un cadeau d'un client.
Αναγνωριστικό πελάτη.
l'identification du client.
Μόνο τα κόκκαλά μου θα'ναι η εξαγορά μου.
Ils n'auront que mes os. S'ils les ont dans cet état, ils n'en feront guère profit. Disleur !
προμηθευτής πελάτη GLX
Vendeur du client GLX
έκδοση πελάτη GLX
Version du client GLX
επεκτάσεις πελάτη GLX
Extensions du client GLX
Χρώμα εντολής πελάτη
Couleur des commandes du client 160
Διαχείριση Πελάτη OpenVPN
Administration de client OpenVPN
Ταυτοποίηση πελάτη lanman
Identification lanman du client
Ταυτοποίηση πελάτη NTLMv2
Identification NTLM v2 du client
Κλειδί πελάτη SSL
Clé du client SSL 160
SSL πιστοπ. πελάτη
Certificat du client SSL 160
Βιβλιοθήκη πελάτη VNC
Bibliothèque du client VNC
Χρόνος υποβολής πελάτη
Temps d'envoi par le client
Έκδοση βιβλιοθήκης πελάτη
Version de la bibliothèque du client
Χρονική διορία πελάτη
Expiration du client 160
Όνομα Χρήστη Πελάτη
Utilisateur 160
Όχι, κύριε πελάτη!
M. le client!
Επειδή είχαμε πελάτη...
Pas moi, Miles.
Περιμένω τον πελάτη.
J'attends d'être payé.

 

Σχετικές αναζητήσεις: εξαγορά - εξαγορά εταιρείας - απαιτήσεις του πελάτη - προσανατολισμό προς τον πελάτη - λογαριασμό του πελάτη - εστίαση στον πελάτη - επαφή με τον πελάτη - ειδικά για τον πελάτη - ικανοποίηση του πελάτη - νέο πελάτη -